اتش سوزی بازار ایکی قاپیلار تبریز

پرداخت اولین چک های خسارت آتش سوزی بازار ایکی قاپیلار تبریز در بین شرکتهای بیمه ای توسط شرکت بیمه پاسارگاد که از
مجموع سرمایه 4.200.000.000 مبلغ 4.118.000.000 ریال به حساب زیان دیدگان پرداخت گردید.

شایان ذکر است که پس از بیمه ایران بیشترین تعداد بیمه شدگان این بازار توسط شرکت بیمه پاسارگاد صورت گرفته است

پست های مرتبط

پیام بگذارید