بخشنامه مالیاتی

بخشنامه مالیاتی مورخ ۲۴/ ۱/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور

میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ وفق مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

پست های مرتبط

پیام بگذارید