پنجمین جلسه دوشنبه های بیمه ای

پنجمین جلسه دوشنبه های بیمه ای با حضور خانم معصومه آقاپور عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ” و آقای زاهد نیا معاون فنی بیمه ایران
برگزار شد .
متاسفانه جای خالی مدیران صنعت بیمه مشهود بود.
به گفته برگزارکنندگان از مقامات بیمه ای دعوت شده بود که هیچکدام حضور نیافتند.
گفتنی است این نشست استثنا به دلیل جلسه علنی مجلس امروز برگزار شد.

زاهد نیا ،معاون فنی بیمه ایران؛

شرکت های بیمه ای می توانند ضمانت نامه های بیمه ای صادر کنند

پست های مرتبط

پیام بگذارید