گام مهم رئیس کل برای توسعه فرهنگ بیمه

گام مهم رئیس کل برای توسعه فرهنگ بیمه

مدیرانروابطعمومی صنعت بیمه ، آئین نامه نودی می شوند ؟؟؟

دکتر سلیمانی طی این بخشنامه به شماره ۹۸/۱۰۰/۱۶۳ مورخ ششم فروردین۹۸ به مدیران عامل شرکت های بیمه بر ضرورت توسعه فرهنگ بیمه با کمک رسانه ها و ارتقاء جایگاه روابط عمومی در شرکتها تاکید کرد.
از نکات مهم این بخشنامه ضرورت انتخاب و انتصاب نیروهای متخصص و مسلط به فعالیت‌های ارتباطاتی به عنوان مدیر یا کارشناس روابط عمومی شرکت های بیمه است.

بر این اساس شرکتها موظف شده اند گزارش شش ماهه و یک ساله فعالیت های خود را در چارچوب این بخشنامه به بیمه مرکزی ارسال کنند

پست های مرتبط

پیام بگذارید