اطلاعات بیمه ای

اطلاعات بیمه ای

میزان مستمری از کار افتادگی جزئی چگونه محاسبه می­شود؟

پاسخ👇

ماده ٧٣ قانون تأمین ­اجتماعی: میزان مستمری از کار افتادگی جزئی ناشی از کار عبارت است از حاصل ضرب درصد از کار افتادگی در مبلغ مستمری از کار افتادگی کلی استحقاقی که طبق ماده ٧٢ این قانون (تأمین ­اجتماعی) تعیین می­گردد.

مبلغ مستمری جزیی = درصد ازکارافتادگی × مستمری استحقاقی ازکارافتادگی کلی

پست های مرتبط

پیام بگذارید