اطلاعات بیمه

اگر کسی هم بیمه عمر و سرمایه گذاری و هم بیمه حوادث انفرادی یا حوادث دانش آموزی؛ داشته باشد. در صورت بروز حادثه؛ می تواند از این سه محل هزینه بگیرد ؟

در خصوص پوشش های فوت و نقص عضو و از کارافتادگی دائم که تابع اصل سرمایه است بیمه شده یا ذینفعان میتوانند از محل دو یا چند بیمه نامه هم استفاده کنند ولیکن در خصوص هزینه های پزشکی که تابع اصل غرامت است، فقط از محل یک بیمه نامه استفاده می شود مگر اینکه هزینه های پزشکی بیشتر از سقف بیمه نامه اول باشد که در این صورت میتواند از بیمه نامه دوم نیز استفاده نماید.

پست های مرتبط

پیام بگذارید