در بیمه شخص ثالث سرنشین فقط شامل راننده میشه یا همه سرنشینان خودرو مقصر ؟؟؟

  • در بیمه شخص ثالث سرنشین فقط شامل راننده میشه یا همه سرنشینان خودرو مقصر ؟؟؟
    جواب: همه سرنشینان و حداکثر تا ظرفیت خودرو

2- یعنی اگر در ماه حرام خودروی تصادف کند به تمام سرنشینان خودرو مقصر دیه ۳۶۰ میلیونی تعلق میگیره یا دیه ۲۷۰ ؟؟؟
جواب: به همه سرنشینان بجز راننده 3.600.000.000 ریال تعلق میگیره و به راننده مقصر حادثه 2.700.000.000 ریال ،
حداکثر تعهد بیمه شخص ثالث برای سرنشینان خودرو مقصر = ظرفیت خودرو * دیه ماه حرام
(مثال : تعهدات خودرو پژو پارس با ظرفیت 5 نفر (4 سرنشین + 1 راننده)
4*3.600.000.000=14.400.000.000 ریال)

پست های مرتبط

پیام بگذارید