مستمری بازنشستگان

کسانی که با کمتر از 20سال سابقه، بازنشسته شده‌اند یا با سابقه کمتر از بیست سال مستمری بازماندگی آن‌ها برقرار شده، مستمری آن‌ها به حداقل حقوق، یعنی یک میلیون و 517 هزار تومان خواهد رسید؟

* خیر، کسانی که به‌عبارتی مشمول ماده 111 قانون تامین‌اجتماعی نمی‌شوند و به‌عبارتی حداقل شرایط لازم برای برقراری مستمری را نداشته‌اند، مستمری آن‌ها به میزان سنوات مربوطه پرداخت خواهد شد به گزارش کانال حقوق دستمزد این افراد عبارت‌اند از:

1️⃣ بیمه‌شدگانی که سن آن‌ها به بازنشستگی رسیده، ولی سابقه آن‌ها کمتر از 20سال بوده و مستمری آن‌ها براساس سنوات بیمه‌پردازی آنان تعیین و محاسبه شده است.

2️⃣ بازماندگان بیمه‌شدگانی که در یک‌سال آخر قبل از فوت، سابقه 90روز بیمه‌پردازی نداشته یا در 10 سال آخر قبل از فوت 365 روز سابقه نداشته‌اند و مستمری آن‌ها براساس سنوات حق‌بیمه پرداختی برقرار شده است.

پست های مرتبط

پیام بگذارید