اموزش بیمه

بیمه در قرارداد روزمزد بین کارگر و کارفرما به چه صورت است ؟

براساس مواد 1 و 2 قانون کار هر کسی تحت هر عنوانی در مقابل دریافت حقوق ، کارمزد ، حق السعی و … و به درخواست کار فرما برای او کار کند کارگر حساب می شود و بسته به میزان کارکرد مشمول دریافت کلیه حق و حقوق قانونی خود بر اساس ماده 39 قانون کار و همچنین بیمه تامین اجتماعی نیز خواهد بود.

پست های مرتبط

پیام بگذارید