بیمه اتومبیل و انواع ان

ایران استعلام، بیمه اتومبیل شامل موارد زیر می باشد که به کلیه افراد حقیقی و حقوقی ارائه می گردد :

الف : بیمه نامه بدنه اتومبیل

در این نوع بیمه نامه خسارات وارد به اتومبیل بیمه شده جبران می گردد. در بیمه بدنه اتومبیل خطرات بیمه شده شامل موارد زیر می باشد :

1- خطرات اصلی بدنه اتومبیل :


1-1 – حادثه ـ آتش سوزی ـ سرقت کلی خودرو.2- خطرات اضافی بدنه اتومبیل :

1-2 – سرقت در جا وسائل و تجهیزات 2-2 – شکست شیشه بدون حادثه 3-2 – بلایای طبیعی (سیل ، زلزله ، آتش فشان)4-2 – خطرات تبعی (رنگ ، اسید پاشی و مواد شیمیائی)

ب : بیمه نامه شخص ثالثکلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( 4) این قانون نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد ، بیمه نمایند .

1- دارنده از نظر این قانون اعم از مالک ویا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل نماید تکلیف از دیگری ساقط می شود.

2- مسئولیت دارنده وسیله نقلیه مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد. 3- منظور از خسارت بدنی ، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه ، شکستگی ، نقص عضو، از کار افتادگی ( جزئی یا کلی – موقت یا دائم) یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است . هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود .

4- منظور از خسارت مالی ، زیانهایی می باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد می شود .
 

ج : بیمه نامه حوادث سرنشین


این بیمه برای جبران زیانهای ناشی از یک حادثه که بصورت غیر مترقبه و خارج از اراده بیمه گذار و یا راننده وسیله نقلیه به افراد سرنشین وسیله نقلیه ( راننده ) مورد بیمه وارد میگردد و باعث ضایعاتی جسمانی اعم از فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی میگردد.

پست های مرتبط

پیام بگذارید