ترفندهاى بازاریابی تلفنی:

ترفندهاىبازاریابیتلفنی:

* زمان مشخصی را در روز به این کار و به مشتریان اختاص دهید.

* قبل از این که تماس بگیرید ، دلیل تماس تان را بدانید : شما باید سودی به مشتری برسانید . نه این که فقط از محصول تان تعریف کنید.

* می توانید پیام های صوتی کوتاه بگذارید .

* این را در نظر داشته باشید که ممکن است پیام های صوتی تان شنیده نشوند.

* همیشه با شخصی تماس بگیرید که از مقامی که فکر می کنید لازم است ، یک پله بالاتر باشد.

*اعتماد به نفس و مهارت کافی در ارتباط برقرار کردن با مشتریان و اطلاعات کافی در مورد محصول داشته باشید.

* تماس هایی که قبل از ساعت ۹ صبح گرفته شوند،احتمال موفقیت بیشتری دارند.

* تماس های مشتری یابی در روزهای نیمه تعطیل و روزهایی با آب و هوای نامساعد نرخ پاسخگویی بالاتری دارند.

* کسب احترام و امتیاز برای خودتان در هنگام تماس مجدد با مشتری را به یک هدف تبدیل کنید.

*همیشه زمان خوبی برای تماس است . منتظر زمان “نباشید.

پست های مرتبط

پیام بگذارید