حق بیمه سال ۱۳۹۸

حق بیمه سال ۱۳۹۸

حق بیمه نسبت به حقوق می باشد. و 30 % حقوق می باشد که 23% سهم کارفرما و 7% سهم کارگر می باشد.

حق بیمه سال 98 بر اساس حداقل دستمزد (مبالغ به ریال می باشد)
برای ماه 31 روزه:

حداقل حق بیمه سهم کارفرما:
4,272,121

حداقل حق بیمه سهم کارگر:
1,300,211

مبلغ کل حداقل حق بیمه:
5,572,331

برای ماه 30 روزه حداقل حق بیمه سهم کارفرما:
4,155,826

حداقل حق بیمه سهم کارگر:
1,264,817

مبلغ کل حداقل حق بیمه:
5,420,643

نکته: بااحتساب مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال حق مسکن

پست های مرتبط

پیام بگذارید