انجمن کارگزاران بیمه

انجمن كارگزاران بيمه براي موضوع كارمزدها خواستار ورود بيمه مركزي شد ماده ١٤ و ١٥ آيين نامه ٨٣ بحث صدور و كارمزد نمايندگان و كارگزاران را تشريح كرده است. اما به نظر مي رسد با افزايش سطح قيمت ها و تورم كارگزاران و نمايندگان حقوقي خواستار تجديد نظر در اين مواد هستند.

ادامه مطلب