ماحصل هفده ساله بیمه حافظ در یک نگاه

ماحصل هفده ساله بیمه حافظ در یک نگاه // سازمان منطقه آزاد کیش از بیمه حافظ چه می داند؟ شرکت بیمه ای که در سایه ظرفیتها و قابلیتهای موجود در مناطق آزاد می توانست در امر توسعه و تعمیم امر بیمه گری سهیم باشد ؛ اما پس از گذشت هفده سال به شرکتی زیان ده با کسری ذخائر و مطالبات معوق تبدیل شده که زیان انباشته این شرکت را به قعر جدول توانگری مالی سوق داده است و متاسفانه فقدان برنامه استراتژیک و روزمرگی این شرکت 17 ساله را در…

ادامه مطلب