دیوان عدالت اداری مفاد نامتعارف قانون بیمه شخص ثالث را باطل اعلام کرد

کلاسه پرونده: پس از اینکه بیمه مرکزی تعریف صحیحی از قیمت متعارف خودرو گران قیمت مشخص نکرد دیوان عدالت اداری مفاد نامتعارف قانون بیمه شخص ثالث را باطل اعلام کرد جزئیات ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره های 3 و 4 ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه🔻🔻 کلاسه پرونده: 97؍931 شاکی: آقای پرویز فرج تبار موضوع: ابطال بند 2 ماده 1 و ماده 2 «دستورالعمل نحوه تعیین خسارت موضوع تبصره…

ادامه مطلب