صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس می‌شود

❇️ صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تأسیس می‌شود 🔺 عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی از تصویب تأسیس #صندوقبیمههمگانی حوادث طبیعی در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی خبر داد. 🔶 همتی در یادداشت اینستاگرامی نوشت: امروز ۲۵ فروردین ۹۸ درجلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی موضوع اهمیت #بیمهحوادثطبیعی و ضرورت انجام همگانی آن مورد تأکید قرار گرفت. این موضوع برای من از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که از ۱۶ سال پیش دنبال تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بودم. در دور اول مسؤلیتم در بیمه مرکزی در سال ۸۲ موضوع…

ادامه مطلب