جدیدترین فهرست کارگزاران حقوقی تعلیق و لغو فعالیت شده منتشر شد.

جدیدترین فهرست کارگزاران حقوقی تعلیق و لغو فعالیت شده منتشر شد. بیمه مرکزی به استناد ماده یکم قانون بیمه و در حمایت از بیمه گذاران همواره نسبت به حقوق این گروه حساس بوده است و با اعلام اسامی عرضه کنندگان مجاز بیمه ای در این زمینه اهتمام داشته است.  در همین خصوص جدیدترین فهرست کارگزاران حقوقی تعلیق و لغو فعالیت شده که دائما با ضوابط و مقررات آیین نامه های مربوطه رصد می شود، به اساسمی مجاز و غیرمجاز این عرضه کنندگان پرداخته و نام برخی کارگزاران بزرگ مانند کارگزاری…

ادامه مطلب